PCCT Jobs Oppurtunity

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนสูง ตามความสามารถและประสบการณ์ บริษัทมีสวัสดิการหลายประเภท เช่น การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพหมู่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถรับส่งพนักงาน ทุกตำแหน่งมีโอกาสก้าวหน้าสูง

ยังไม่มีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน